Fare: Kan være dødelig ved indtagelse eller indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares uden for
børns rækkevidde.
HVIS PRODUKTET INDTAGES: Kontakt straks en giftlinje eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Bortskaf indholdet/beholderen efter lokale forskrifter. PR-nr: 4435934