Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse.VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder: Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalt.
≥ 5 - <15% anionisk overfladeaktivt middel, <5% amfotert overfladeaktivt middel, konserveringsmiddel (2-Phenoxyethanol ) og parfume.