Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder: amider, C8-18 (lige nummereret) og C18-umættet, N, N-bis (hydroxyethyl) C8-C18, C18 umættet, alkanolamid; Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalt ≥ 5 - <15% anionisk overfladeaktivt middel, <5% ikke-ionisk overfladeaktivt konserveringsmiddel (2-phenoxyethanol) og parfume.