Fare: Kan være dødelig ved indta-
gelse eller indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares uden for børns rækkevidde.

HVIS PRODUKTET IND- TAGES: Kontakt straks en giftlinje eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

HVIS PRODUKTET KOMMER I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis sådanne benyttes, og hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til en giftlinje eller en læge. Bortskaf indhold- et/beholderen efter lokale forskrifter.